Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Karkkilan kuvataidekoulun oppilasrekisteriä sekä Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen jäsenrekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Karkkilan Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry
Y-tunnus 0965984-8
Huhdintie 13–15, 03600 Karkkila

Yhteyshenkilö

Vastaava opettaja Tiia Karjalainen
tiia.karjalainen@gmail.com
p. 044 096 4402

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseen.

 

Karkkilan kuvataidekoulu käsittelee rekisteröityjen tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– yhteydenpito asiakkaisiin eli oppilaisiin ja heidän huoltajiinsa sekä yhdistyksen jäseniin ja kummeihin
– tiedottaminen ja markkinointi kouluun liittyvissä asioissa
– asiakassuhteen ylläpito mukaan lukien laskutus
– opetusryhmien muodostaminen.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisteriin liittyvä sivusto: https://www.karkkilankuvataidekoulu.fi/

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
– oppilaan nimi ja syntymäaika
– suoritettujen opintojen tiedot
– huoltajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite
– toisen huoltajan nimi ja jokin yhteystieto
– laskutustiedot
– ns. kuvauslupa, eli tieto siitä, saako oppilaasta ja/tai hänen teoksistaan otettuja valokuvia käyttää koulun julkaisuissa
– yhdistyksen jäsenen tai kummin nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.


Huoltaja voi pyytämällä poistaa omat ja huollettavansa tiedot rekisteristä milloin tahansa asiakassuhteen päätyttyä. Samoin yhdistyksen jäsen tai kummi voi pyytämällä poistaa tietonsa rekisteristä milloin tahansa jäsenyyden tai kummiuden päätyttyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun huoltaja ilmoittaa huollettavansa oppilaaksi tai kun henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi tai kummiksi. Tiedot saadaan paperilomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai muissa tilanteissa, joissa huoltaja, jäsen tai kummi tarkoituksellisesti luovuttaa tietojaan koululle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Fyysistä aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa olevalla, salasanalla suojatulla tietokoneella.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilö voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnön käsittely on rekisteröidylle maksutonta.


Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.